Sklep internetowy, działający pod adresem www.paladynat.pl, prowadzony jest przez firmę Paladynat Sp. z o.o., NIP: 5252593025, REGON: 147365176, z siedzibą przy ul. Włościańska 18/1, 01-710 Warszawa.

Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Paladynat

Spis treści:

§ 1. Postanowienia ogólne
§ 2. Rejestracja użytkownika
§ 3. Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji
§ 4. Płatność
§ 5. Dostarczenie towaru
§ 6. Szczególne prawa nabywcy będącego konsumentem
§ 7. Reklamacje
§ 8. Ochrona danych osobowych

§ 9. Polityka Prywatności

§ 10. Polityka Cookies
§ 11. Postanowienia końcowe

 

§ 1. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego (dalej zwany Regulaminem) określa zasady działania sklepu internetowego (zwany dalej Sklepem) prowadzonego pod nazwą www.paladynat.pl oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sieci Internet z nabywcami. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów tylko za pośrednictwem sieci Internet.

Niniejszy regulamin wraz z warunkami realizacji zamówienia jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w sklepie internetowym www.paladynat.pl. Paladynat Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu i związany postanowieniami regulaminu z chwilą złożenia zamówienia w sklepie.

Do korzystania z oferty sklepu niezbędne jest urządzenie z dostępem do internetu, wyposażone w przeglądarkę internetową zdolną do wyświetlania stron internetowych w standardzie HTML 4.0 lub wyższym.

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego www.paladynat.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w jego zawartość i elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie.

§ 2. Rejestracja użytkownika

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu jest prawidłowa rejestracja Nabywcy a w szczególności, ale nie wyłącznie, prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza rejestracyjnego.
W prawidłowo wypełnionym formularzu rejestracyjnym nabywca powinien podać swoje następujące dane:
– Imię i nazwisko;
– Adres zamieszkania;
– Adres dostarczenia towaru;
– Numer telefonu Nabywcy;
– Adres e-mail.
Prawidłowa rejestracja zostanie potwierdzona poprzez wyświetlenie komunikatu systemu o poprawnym zakończeniu procesu rejestracji.
Sklep nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z niepoprawności, nieprawdziwości lub nieaktualności danych podanych przez Nabywcę w formularzu rejestracyjnym, spowodowanych w szczególności, ale nie wyłącznie, przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

§ 3. Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji

W celu złożenia zamówienia Nabywca powinien określić towar, który zamierza nabyć poprzez dodanie towaru do jego „koszyka”.
W koszyku musi się znajdować minimum 1 sztuka towaru.
Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie przez nabywcę funkcji „złóż zamówienie” dostępnej w jego koszyku.
Po złożeniu zamówienia, system automatycznie wysyła do nabywcy na jego adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia. W potwierdzeniu znajdują się informacje o:
– Nazwach towarów, ich ilości oraz cenie;
– Dacie złożenia zamówienia, numerze zamówienia;
– Sposobie dostawy oraz jej kosztach;
– Adresie, pod którym można zgłaszać reklamacje dotyczące zamówionych towarów.
Przekazanie zamówienia do realizacji, to jest w celu dostarczenia towaru nabywcy, następuje w ciągu jednego dnia roboczego od momentu przesłania nabywcy potwierdzenia złożenia zamówienia.
Przekazanie towaru do realizacji może opóźnić się z następujących powodów:
– Braku towaru w magazynie;
– Konieczności przygotowania towaru do wydania w związku z jego charakterystyka użytkową;
– Błędu systemu komputerowego.
W wypadku spodziewanego opóźnienia realizacji zamówienia Sklep obowiązany jest niezwłocznie poinformować nabywcę o przewidywanym terminie realizacji transakcji za pomocą poczty email lub tel. kontaktowego. W wypadku, gdy towar przestanie być dostępny na rynku, Sklep poinformuje niezwłoczne Nabywcę o tym fakcie. Nabywcy przysługuje w tym wypadku uprawnienie do zmiany zamawianego towaru lub anulowania zamówienia.

§ 4. Płatność

Nabywca powinien dokonać zapłaty ceny za zamówione towary za pomocą następujących form płatności:
– Przelew – płatność następuje przelewem, na rachunek bankowy Citi Handlowy (numer rachunku: 88 1030 0019 0109 8503 0009 2488).
– PayPal – ten międzynarodowy system płatności przy użyciu karty kredytowej pozwala na bezpieczne (bez ujawniania informacji finansowych) dokonanie płatności przez Internet z ponad 190 krajów. Płatności przy użyciu tego systemu mogą być dokonywane za pośrednictwem wypukłych kart płatniczych VISA i MASTERCARD oraz płaskich kart debetowych banku Inteligo: VISA ELECTRON INTELIGO i VISA GOLD.

Na płatność składa się cena towaru oraz koszt dostarczenia towaru. Podatek VAT jest wliczony w cenę towaru. Wszystkie ceny podane są w PLN.
Koszt dostarczenia towaru i minimalne wartości zamówień dla danego wariantu wysyłki zgodne są z informacjami zamieszczonymi na stronie Sklepu.
W przypadku, gdy nabywca wybrał jako sposób płatności przelew lub kartę płatniczą, następuje przekazanie towaru kurierowi do realizacji zamówienia, tj. w celu dostarczenia go Nabywcy, po dokonaniu płatności przez Nabywcę.

Istnieje możliwość płatności przy odbiorze. Aby zainicjować ją, należy wybrać odpowiednią opcję u przewoźnik (patron service – za pobraniem). Jest ona droższa o 3,69 zł.

W przypadku, gdy Nabywca nie dokonał płatności w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia, następuje anulowanie zamówienia.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, chyba że Nabywca chce otrzymać fakturę VAT. W takim wypadku – po otrzymaniu niezbiędnych danych, wystawiana jest Nabywcy faktura VAT.

§ 5. Dostarczenie towaru

Towar zostanie dostarczony do miejsca wskazanego w formularzu rejestracyjnym jako adres odbioru.

W przypadku, w którym nabywany towar miałby zostać dostarczony pod adres znajdujący się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, Nabywca powinien uprzednio skontaktować się ze sklepem w celu kalkulacji kosztów wysyłki zagranicznej. Wysyłki towaru za granicę bez uprzedniego kontaktu nie będą realizowane, a sklep jest uprawniony do anulowania takiego zamówienia.

Dostawa Kurierem:

Dostawa towaru kurierem (Patron Service) następuje wyłącznie w dni robocze w ciągu 1 do 2 dni od opuszczenia naszego magazynu (najczęściej w 24h).

Do odebrania towaru uprawniony jest Nabywca lub osoby przez niego upoważnione.

W przypadku, gdy przy odbiorze Nabywca stwierdzi uszkodzenia mechaniczne dostarczonego towaru wskazujące na jego uszkodzenie bądź niekompletność, Nabywca uprawniony jest do odmowy przyjęcia towaru.

Pamiętaj, że aby zamówienie zostało wysłane, musi zostać potwierdzone i mieć odpowiedni status płatności. Zamówienia „za pobraniem” wysyłamy natychmiast, a przy płatności przelewem – musimy zaczekać na zaksięgowanie wpłaty.

Istnieje możliwość odbioru osobistego w Warszawie. W tym celu, aby ustalić szczegóły prosimy pisać na adres: wydawnictwo.paladynat@gmail.com

UWAGA: Podany czas realizacji to najpóźniejszy możliwy termin. Zwykle zamówienie jest realizowane wcześniej. Czasami również może się zdarzyć że kurier lub poczta nie zadziała jak powinien i paczka się spóźni. Niestety na to wpływu już nie mamy – powody opóźnień są różne, prosimy o tym pamiętać.

§ 6. Szczególne prawa nabywcy będącego konsumentem

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zawierania umów z konsumentem na odległość, za pomocą środków komunikowania na odległość, Nabywcy w rozumieniu tego regulaminu, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
Do odstąpienia od umowy dochodzi przez złożenie przez Nabywcę oświadczenia na piśmie (wiadomość e-mail wysłana do sklepu traktowana jest jak pismo) o odstąpieniu od umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie do 10 dni liczonych od dnia dostarczenia Nabywcy towaru. Dla skuteczności odstąpienia nie jest wymagane podanie w oświadczeniu nabywcy przyczyn odstąpienia.
Towar może być zwrócony tylko wtedy, gdy nie był używany poza granicami zwykłego zarządu, uszkodzony lub zniszczony oraz jest sprawny technicznie i kompletny.
W wyniku odstąpienia przez Nabywcę od umowy, jest on zobowiązany do zwrotu towaru Sprzedawcy na własny koszt w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Sklep zwraca Nabywcy cenę towaru, wraz z poniesionymi przez Nabywcę kosztami przesyłki towaru, przelewem na konto wskazane przez Nabywcę w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Zwrot nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania towaru przez sklep.

§ 7. Reklamacje

Zgodnie z przepisami ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, sklep (Sprzedawca) odpowiada wobec Nabywcy będącego konsumentem za niezgodność towaru z umową w chwili dostarczenia towaru Nabywcy.
W wypadku niezgodności towaru z umową, Nabywca może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez bezpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy chyba, że naprawa lub wymiana towaru na nowy są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
Jeżeli Nabywca zgodnie z postanowieniami pkt. 2 nie może żądać ani naprawy ani wymiany albo, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub, gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
Reklamacje należy składać za pomocą przesyłki pocztowej lub wiadomości e-mail wysłanej na adres sklepu.
Złożenie reklamacji zostaje potwierdzone poprzez wysłanie na adres e-mail Nabywcy informacji o przyjęciu reklamacji zawierającej między innymi numer reklamacji.
Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sklep informuje Nabywcę za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie.

Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu zakupu (paragon) oraz opis problemu.

§ 8. Ochrona danych osobowych

Sklep uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w zakresie, jakim jest to konieczne dla realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Stronami.
Wszelkie dane osobowe Nabywcy, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, które Sklep gromadzi i przetwarza w zakresie określonym w pkt. 1, będą przechowywane oraz przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z przepisami ustawy określonej w pkt. 2, Nabywcy przysługuje prawo do wglądu, aktualizacji oraz korekty swoich danych przetwarzanych przez Sklep.

Konto Sklepowe:

Aby złożyć zamówienie w paladynat.pl musisz założyć sobie tzw. „konto sklepowe”. Jest to konto, do którego przypisywane będą wszystkie Twoje zamówienia. Dzięki temu żadne z Twoich zamówień się nie zgubi, my będziemy mogli bezpiecznie wysłać przesyłkę do Ciebie, a Ty możesz być pewny, że podane informacje są bezpieczne:

Wszystkie podane przez Ciebie informacje pozostają bezpieczne w naszej bazie danych. Nie ma do niej dostępu nikt niepowołany, jest ona dobrze zabezpieczona.

Nigdy nie przekazujemy tych danych osobom trzecim, nigdy też nie wykorzystujemy ich do innych celów niż te bezpośrednio związane ze sklepem, czyli realizacji zamówień lub wysyłania newslettera.

W momencie zakładania konta sklepowego będziemy prosić Cię o podanie

a) imienia i nazwiska oraz pełnego adresu – wykorzystywanego później tylko do wysyłania zamówionych przez Ciebie paczek

b) Twojego adresu e-mail – jest to niezbędne do realizacji zamówień w naszym sklepie. Na ten adres wysyłamy wszystkie informacje związane z Twoim zamówieniem, w tym prośbę o jego potwierdzenie.

c) numeru telefonu – pozwala nam to jak najszybiej się z Tobą skontaktować w razie problemów z realizacją zamówienia

d) loginu – jest to słowo, które sam wybierasz. Jest ono niezbędne, jest (razem z hasłem) podstawą założenia konta sklepowego. Login i hasło pozwalają Ci dostać się do swojego utworzonego wcześniej konta i bez przeszkód składać zamówienia. W momencie tworzenia konta, sam podajesz login, który będziesz później wpisywać.

e) hasła – ciąg znaków, które sam wybierasz. Razem z wymyślonym przez Ciebie loginem dają Ci dostęp do Twojego konta sklepowego. W momencie tworzenia konta, sam podajesz hasło, który będziesz później wpisywać.

 

§ 9. Polityka Prywatności

 

1.      Użyte w niniejszej Polityce Prywatności pojęcia mają następujące definicje:

a.       Operator – właściciel Serwisu, to jest Paladynat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Włościańska 18 lok. 1, 01-710 Warszawa NIP 5252593025, Regon 147365176, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000519713.

b.      Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.paladynat.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu.

c.       Użytkownik – każdy osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług udostępnionych w ramach Serwisu (zakładanie i prowadzenie Konta sklepowego, dokonywanie zakupów produktów, dokonywanie subskrypcji na newsletter), oraz każda osoba odwiedzająca Serwis.

d.      Konto sklepowe – konto zakładane w Serwisie przez Użytkownika i prowadzone przez Operatora.

e.       RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.      Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Operatora w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu oraz powiązanych z nim usług i narzędzi, które wykorzystywane są przez Użytkowników przy wykonywaniu takich czynności jak: zakładanie i prowadzenie Konta sklepowego, dokonywanie i realizacja zamówień, dokonywanie subskrypcji na newsletter i szeregiem powiązanych z nimi działań. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z RODO.

3.      Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu oraz przetwarzanych w ramach funkcjonowania Serwisu jest Operator.

4.      Operator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika w związku z założeniem przez Użytkownika i prowadzeniem przez Operatora Konta sklepowego dla Użytkownika, dokonywaniem i obsługą zamówień realizowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym realizowaniem płatności, dokonywaniem subskrypcji na newsletter, kontaktem z działem obsługi Serwisu, rozpatrywaniem ewentualnych skarg i reklamacji Użytkowników na podstawie zebranych zgód (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy o świadczenie wymienionych usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

5.      Podczas standardowej wizyty w Serwisie (przeglądanie zawartości Serwisu) podawanie danych osobowych nie jest konieczne. W ramach korzystania z usług Operatora dostępnych w Serwisie (takich jak zakupy lub newsletter) Użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu, login i hasło (indywidualnie ustalane przez Użytkownika w trakcie zakładania Konta sklepowego w Serwisie, umożliwiające Użytkownikowi dostęp do Konta sklepowego i składanie zamówień w sklepie internetowym dostępnym w ramach Serwisu).

 

6.      Operator jest również uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania informacji zbieranych w ramach funkcjonowania Serwisu w postaci plików „cookies”. Szczegółowe regulacje dotyczące plików „cookies” oraz informacji zbieranych za ich pośrednictwem zawarte są w Polityce plików „cookies” . Poza informacjami zawartymi w plikach cookies, Operator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o Użytkownikach.

7.      Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie realizacji następujących celów:

a.       obsługa Użytkownika, w tym zakładanie Konta sklepowego i zarządzanie Kontem sklepowym Użytkownika, realizacja zamówień złożonych przez Użytkownika za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego w ramach Serwisu, przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (o ile Użytkownik wyrazi na to stosowną zgodę), rozwiązywanie problemów technicznych i ewentualnych skarg i reklamacji w zakresie świadczonych usług, udostępnianie funkcji Serwisu;

b.      kontaktowanie się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczonymi usługami i obsługą Użytkownika, za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji, przede wszystkim poprzez e-mail oraz telefon;

c.       monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników oraz zarządzanie ruchem w Serwisie, w tym prowadzenie badań i analiz mających na celu poprawę dostępności usług oferowanych w ramach Serwisu;

d.      dostosowywanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika, w tym wyświetlanych reklam;

e.       egzekwowanie przestrzegania regulaminu Paladynat.pl.

8.      Poprzez kontakt z adresem wtdanictwo.paladynat@gmail.com Użytkownicy mają prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub przenieść swoje dane, w związku z czym Operator podejmie wszelkie stosowne działania mające na celu spełnienie tych żądań.

9.      Użytkownik zapewnia, że dane osobowe udostępnione Operatorowi w trakcie zakładania Konta sklepowego w Serwisie są poprawne.

10.  Dane osobowe Użytkowników Serwisu chronione są z użyciem adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Operator oświadcza, iż podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Operatora.

11.  Operator udostępnia informacje dotyczące Użytkownika innym podmiotom wyłącznie na zasadach opisanych poniżej:

a.       Operator zleca wykonywanie pewnych funkcji w imieniu Operatora spółkom lub osobom trzecim. Usługi te obejmują, np. realizowanie zamówień, dostarczanie przesyłek, obsługę poczty tradycyjnej i elektronicznej, usuwanie powtarzalnych danych z list klientów, analizę danych, wsparcie marketingowe, dostarczanie wyników wyszukiwania i linków do stron (w tym wyników i linków płatnych), obsługę płatności dokonywanych za pomocą kart kredytowych i obsługę klientów . Powyższe podmioty trzecie mają dostęp do danych osobowych niezbędnych do wykonywania powierzonych im funkcji, jednak nie mogą ich wykorzystywać do żadnych innych celów. Są one ponadto zobowiązane przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności oraz z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

b.      Operator może przekazać dane osobowe Użytkownika urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu spełnienia wymogów prawa, wyegzekwowania stosowania regulaminu Serwisu, obowiązków wynikających z umów zawartych między Operatorem i Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu.

c.       W przypadkach innych niż opisane powyżej, informacje dotyczące Użytkownika mogą być udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie za zgodą Użytkownika.

12.  Operator jest uprawniony do udostępniania zanonimizowanych danych (tj. danych nie pozwalających w jakikolwiek sposób na identyfikację Użytkownika) zewnętrznym usługodawcom lub zaufanym partnerom dla lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług kierowanych do Użytkowników lub poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Operatora lub wymienione podmioty.

13.  W Serwisie mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisie. Wszelkie dane osobowe podawane przez Użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności dostawców takich aplikacji lub serwisów społecznościowych. Operator nie ma wpływu na sposób korzystania przez dostawców takich aplikacji lub serwisów społecznościowych z danych osobowych udostępnionych za ich pośrednictwem.

14.  Operator może wprowadzać zmiany w Polityce Prywatności. Data ostatniej aktualizacji udostępniona jest w Serwisie w zakładce Polityka Prywatności. Pytania dotyczące Polityki Prywatności należy kierować wybraną metodą komunikacji uwidocznioną w Serwisie w zakładce Kontakt bądź na adres: wydawnictwo.paladynat@gmail.com

 

§ 10. Polityka Cookies

 

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Paladynat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Włościańska 18 lok. 1, 01-710 Warszawa (dalej jako „Operator”), tj. strony internetowej www.paladynat.pl.

 1. Strona Internetowa paladynat.pl, której operatorem jest Paladynat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością korzysta z plików „cookies”. Operator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia osób korzystających (przeglądających) ze Strony Internetowej www.paladynat.pl (dalej jako „Użytkownik”), takich jak np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Strony Internetowej www.paladynat.pl lub usług podmiotów zewnętrznych.

 

 1. Pliki „cookies” są danymi informatycznymi, w szczególności w postaci niewielkich plików tekstowych, które przechowywane są na urządzeniach końcowych użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. W przypadku, w którym użytkownik powraca na stronę internetową, pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia i odpowiednie dostosowanie wyświetlanej treści. Pliki tego rodzaju zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym i unikalny numer.

 

 1. Pliki „cookies” wykorzystywane są na Stronie Internetowej www.paladynat.pl w następujących celach:
  1. dostosowywanie zawartości stron internetowych Operatora do preferencji Użytkownika;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu, w konsekwencji czego Użytkownik nie musi każdorazowo wprowadzać loginu i hasła na poszczególnych podstronach;
  3. zachowanie i utrzymanie składu koszyka Użytkownika w sklepie internetowym;
  4. tworzenie statystyk, pomagających zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych Operatora, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości.

 

 1. W ramach funkcjonowania stron internetowych Operatora, stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. „Cookies” sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Cookies” stałe pozostają natomiast na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów Operatora podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

 1. Ze względu na cel zastosowania, w ramach funkcjonowania Strony Internetowej ww.paladynat.pl stosowane są następujące typy plików „cookies”:
  1. niezbędne – konieczne dla zapewnienia możliwości prawidłowego korzystania z funkcjonalności udostępnianych w ramach strony internetowej Operatora;
  2. bezpieczeństwo i niezawodność serwisu – umożliwiające weryfikację autentyczności i optymalizację wydajności;
  3. funkcjonalne – pozwalające na wzbogacanie funkcjonalności Serwisu. Bez nich Serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji Użytkownika;
  4. stan sesji – umożliwiające zbieranie informacji o tym, jak Użytkownicy korzystają z funkcjonalności udostępnianych w ramach strony internetowej Operatora. Pomagają one ulepszać i zwiększać komfort przeglądania strony.
  5. biznesowe – pozwalające na realizację modelu biznesowego, na którym oparte jest funkcjonowanie Serwisu – przede wszystkim reklamowe pliki „cookies” pozwalające na dostosowywanie treści marketingowej do preferencji Użytkownika.

 

 1. Dane osobowe, które gromadzone są przy użyciu plików „cookies” zbierane są wyłącznie w związku z wykonywaniem określonych funkcji względem Użytkownika. Gromadzone dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

 1. Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystane przez reklamodawców oraz partnerów biznesowych współpracujących z Operatorem.

 

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa, (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) zazwyczaj domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmian tych ustawień w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Ponadto, przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików „cookies” Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” przez określoną przeglądarkę internetową dostępne są zazwyczaj w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej lub na takich stronach jak allaboutcookies.orgwww.wszystkoociasteczkach.pl.

 

 1. Operator informuje, iż ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcje udostępniane w ramach stron internetowych Operatora.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą w pierwszej kolejności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw mających związek ze sprawą.
W przypadku rozbieżności lub sporów dotyczących postanowień regulaminu, Strony zobowiązują się do rozwiązania ich na drodze polubownej. W przypadku gdyby starania te nie przyniosły rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd wybrany przez Kupującego.
Regulamin oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy są również dostępne na stronie sklepu internetowego, w formacie umożliwiającym pobranie ich przez Nabywcę.
Regulamin wszedł w życie w dniu 21 października 2014 roku.