Sklep internetowy, działający pod adresem www.paladynat.pl, prowadzony jest przez firmę Paladynat Sp. z o.o., NIP: 5252593025, REGON: 147365176, z siedzibą przy ul. Włościańska 18/1, 01-710 Warszawa.

Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Paladynat

Spis treści:

§ 1. Postanowienia ogólne
§ 2. Rejestracja użytkownika
§ 3. Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji
§ 4. Płatność
§ 5. Dostarczenie towaru
§ 6. Szczególne prawa nabywcy będącego konsumentem
§ 7. Reklamacje
§ 8. Ochrona danych osobowych
§ 9. Postanowienia końcowe

§ 1. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego (dalej zwany Regulaminem) określa zasady działania sklepu internetowego (zwany dalej Sklepem) prowadzonego pod nazwą www.paladynat.pl oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sieci Internet z nabywcami. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów tylko za pośrednictwem sieci Internet.

Niniejszy regulamin wraz z warunkami realizacji zamówienia jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w sklepie internetowym www.paladynat.pl. Paladynat Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu i związany postanowieniami regulaminu z chwilą złożenia zamówienia w sklepie.

Do korzystania z oferty sklepu niezbędne jest urządzenie z dostępem do internetu, wyposażone w przeglądarkę internetową zdolną do wyświetlania stron internetowych w standardzie HTML 4.0 lub wyższym.

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego www.paladynat.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w jego zawartość i elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie.

§ 2. Rejestracja użytkownika

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu jest prawidłowa rejestracja Nabywcy a w szczególności, ale nie wyłącznie, prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza rejestracyjnego.
W prawidłowo wypełnionym formularzu rejestracyjnym nabywca powinien podać swoje następujące dane:
– Imię i nazwisko;
– Adres zamieszkania;
– Adres dostarczenia towaru;
– Numer telefonu Nabywcy;
– Adres e-mail.
Prawidłowa rejestracja zostanie potwierdzona poprzez wyświetlenie komunikatu systemu o poprawnym zakończeniu procesu rejestracji.
Sklep nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z niepoprawności, nieprawdziwości lub nieaktualności danych podanych przez Nabywcę w formularzu rejestracyjnym, spowodowanych w szczególności, ale nie wyłącznie, przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

§ 3. Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji

W celu złożenia zamówienia Nabywca powinien określić towar, który zamierza nabyć poprzez dodanie towaru do jego „koszyka”.
W koszyku musi się znajdować minimum 1 sztuka towaru.
Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie przez nabywcę funkcji „złóż zamówienie” dostępnej w jego koszyku.
Po złożeniu zamówienia, system automatycznie wysyła do nabywcy na jego adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia. W potwierdzeniu znajdują się informacje o:
– Nazwach towarów, ich ilości oraz cenie;
– Dacie złożenia zamówienia, numerze zamówienia;
– Sposobie dostawy oraz jej kosztach;
– Adresie, pod którym można zgłaszać reklamacje dotyczące zamówionych towarów.
Przekazanie zamówienia do realizacji, to jest w celu dostarczenia towaru nabywcy, następuje w ciągu jednego dnia roboczego od momentu przesłania nabywcy potwierdzenia złożenia zamówienia.
Przekazanie towaru do realizacji może opóźnić się z następujących powodów:
– Braku towaru w magazynie;
– Konieczności przygotowania towaru do wydania w związku z jego charakterystyka użytkową;
– Błędu systemu komputerowego.
W wypadku spodziewanego opóźnienia realizacji zamówienia Sklep obowiązany jest niezwłocznie poinformować nabywcę o przewidywanym terminie realizacji transakcji za pomocą poczty email lub tel. kontaktowego. W wypadku, gdy towar przestanie być dostępny na rynku, Sklep poinformuje niezwłoczne Nabywcę o tym fakcie. Nabywcy przysługuje w tym wypadku uprawnienie do zmiany zamawianego towaru lub anulowania zamówienia.

§ 4. Płatność

Nabywca powinien dokonać zapłaty ceny za zamówione towary za pomocą następujących form płatności:
– Przelew – płatność następuje przelewem, na rachunek bankowy Citi Handlowy (numer rachunku: 88 1030 0019 0109 8503 0009 2488).
– PayPal – ten międzynarodowy system płatności przy użyciu karty kredytowej pozwala na bezpieczne (bez ujawniania informacji finansowych) dokonanie płatności przez Internet z ponad 190 krajów. Płatności przy użyciu tego systemu mogą być dokonywane za pośrednictwem wypukłych kart płatniczych VISA i MASTERCARD oraz płaskich kart debetowych banku Inteligo: VISA ELECTRON INTELIGO i VISA GOLD.

Na płatność składa się cena towaru oraz koszt dostarczenia towaru. Podatek VAT jest wliczony w cenę towaru. Wszystkie ceny podane są w PLN.
Koszt dostarczenia towaru i minimalne wartości zamówień dla danego wariantu wysyłki zgodne są z informacjami zamieszczonymi na stronie Sklepu.
W przypadku, gdy nabywca wybrał jako sposób płatności przelew lub kartę płatniczą, następuje przekazanie towaru kurierowi do realizacji zamówienia, tj. w celu dostarczenia go Nabywcy, po dokonaniu płatności przez Nabywcę.

Istnieje możliwość płatności przy odbiorze. Aby zainicjować ją, należy wybrać odpowiednią opcję u przewoźnik (patron service – za pobraniem). Jest ona droższa o 3,69 zł.

W przypadku, gdy Nabywca nie dokonał płatności w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia, następuje anulowanie zamówienia.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, chyba że Nabywca chce otrzymać fakturę VAT. W takim wypadku – po otrzymaniu niezbiędnych danych, wystawiana jest Nabywcy faktura VAT.

§ 5. Dostarczenie towaru

Towar zostanie dostarczony do miejsca wskazanego w formularzu rejestracyjnym jako adres odbioru.

W przypadku, w którym nabywany towar miałby zostać dostarczony pod adres znajdujący się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, Nabywca powinien uprzednio skontaktować się ze sklepem w celu kalkulacji kosztów wysyłki zagranicznej. Wysyłki towaru za granicę bez uprzedniego kontaktu nie będą realizowane, a sklep jest uprawniony do anulowania takiego zamówienia.

Dostawa Kurierem:

Dostawa towaru kurierem (Patron Service) następuje wyłącznie w dni robocze w ciągu 1 do 2 dni od opuszczenia naszego magazynu (najczęściej w 24h).

Do odebrania towaru uprawniony jest Nabywca lub osoby przez niego upoważnione.

W przypadku, gdy przy odbiorze Nabywca stwierdzi uszkodzenia mechaniczne dostarczonego towaru wskazujące na jego uszkodzenie bądź niekompletność, Nabywca uprawniony jest do odmowy przyjęcia towaru.

Pamiętaj, że aby zamówienie zostało wysłane, musi zostać potwierdzone i mieć odpowiedni status płatności. Zamówienia „za pobraniem” wysyłamy natychmiast, a przy płatności przelewem – musimy zaczekać na zaksięgowanie wpłaty.

Istnieje możliwość odbioru osobistego w Warszawie. W tym celu, aby ustalić szczegóły prosimy pisać na adres: wydawnictwo.paladynat@gmail.com

UWAGA: Podany czas realizacji to najpóźniejszy możliwy termin. Zwykle zamówienie jest realizowane wcześniej. Czasami również może się zdarzyć że kurier lub poczta nie zadziała jak powinien i paczka się spóźni. Niestety na to wpływu już nie mamy – powody opóźnień są różne, prosimy o tym pamiętać.

§ 6. Szczególne prawa nabywcy będącego konsumentem

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zawierania umów z konsumentem na odległość, za pomocą środków komunikowania na odległość, Nabywcy w rozumieniu tego regulaminu, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
Do odstąpienia od umowy dochodzi przez złożenie przez Nabywcę oświadczenia na piśmie (wiadomość e-mail wysłana do sklepu traktowana jest jak pismo) o odstąpieniu od umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie do 10 dni liczonych od dnia dostarczenia Nabywcy towaru. Dla skuteczności odstąpienia nie jest wymagane podanie w oświadczeniu nabywcy przyczyn odstąpienia.
Towar może być zwrócony tylko wtedy, gdy nie był używany poza granicami zwykłego zarządu, uszkodzony lub zniszczony oraz jest sprawny technicznie i kompletny.
W wyniku odstąpienia przez Nabywcę od umowy, jest on zobowiązany do zwrotu towaru Sprzedawcy na własny koszt w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Sklep zwraca Nabywcy cenę towaru, wraz z poniesionymi przez Nabywcę kosztami przesyłki towaru, przelewem na konto wskazane przez Nabywcę w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Zwrot nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania towaru przez sklep.

§ 7. Reklamacje

Zgodnie z przepisami ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, sklep (Sprzedawca) odpowiada wobec Nabywcy będącego konsumentem za niezgodność towaru z umową w chwili dostarczenia towaru Nabywcy.
W wypadku niezgodności towaru z umową, Nabywca może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez bezpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy chyba, że naprawa lub wymiana towaru na nowy są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
Jeżeli Nabywca zgodnie z postanowieniami pkt. 2 nie może żądać ani naprawy ani wymiany albo, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub, gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
Reklamacje należy składać za pomocą przesyłki pocztowej lub wiadomości e-mail wysłanej na adres sklepu.
Złożenie reklamacji zostaje potwierdzone poprzez wysłanie na adres e-mail Nabywcy informacji o przyjęciu reklamacji zawierającej między innymi numer reklamacji.
Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sklep informuje Nabywcę za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie.

Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu zakupu (paragon) oraz opis problemu.

§ 8. Ochrona danych osobowych

Sklep uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w zakresie, jakim jest to konieczne dla realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Stronami.
Wszelkie dane osobowe Nabywcy, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, które Sklep gromadzi i przetwarza w zakresie określonym w pkt. 1, będą przechowywane oraz przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z przepisami ustawy określonej w pkt. 2, Nabywcy przysługuje prawo do wglądu, aktualizacji oraz korekty swoich danych przetwarzanych przez Sklep.

Konto Sklepowe:

Aby złożyć zamówienie w paladynat.pl musisz założyć sobie tzw. „konto sklepowe”. Jest to konto, do którego przypisywane będą wszystkie Twoje zamówienia. Dzięki temu żadne z Twoich zamówień się nie zgubi, my będziemy mogli bezpiecznie wysłać przesyłkę do Ciebie, a Ty możesz być pewny, że podane informacje są bezpieczne:

Wszystkie podane przez Ciebie informacje pozostają bezpieczne w naszej bazie danych. Nie ma do niej dostępu nikt niepowołany, jest ona dobrze zabezpieczona.

Nigdy nie przekazujemy tych danych osobom trzecim, nigdy też nie wykorzystujemy ich do innych celów niż te bezpośrednio związane ze sklepem, czyli realizacji zamówień lub wysyłania newslettera.

W momencie zakładania konta sklepowego będziemy prosić Cię o podanie

a) imienia i nazwiska oraz pełnego adresu – wykorzystywanego później tylko do wysyłania zamówionych przez Ciebie paczek

b) Twojego adresu e-mail – jest to niezbędne do realizacji zamówień w naszym sklepie. Na ten adres wysyłamy wszystkie informacje związane z Twoim zamówieniem, w tym prośbę o jego potwierdzenie.

c) numeru telefonu – pozwala nam to jak najszybiej się z Tobą skontaktować w razie problemów z realizacją zamówienia

d) loginu – jest to słowo, które sam wybierasz. Jest ono niezbędne, jest (razem z hasłem) podstawą założenia konta sklepowego. Login i hasło pozwalają Ci dostać się do swojego utworzonego wcześniej konta i bez przeszkód składać zamówienia. W momencie tworzenia konta, sam podajesz login, który będziesz później wpisywać.

e) hasła – ciąg znaków, które sam wybierasz. Razem z wymyślonym przez Ciebie loginem dają Ci dostęp do Twojego konta sklepowego. W momencie tworzenia konta, sam podajesz hasło, który będziesz później wpisywać.

§ 9. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą w pierwszej kolejności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw mających związek ze sprawą.
W przypadku rozbieżności lub sporów dotyczących postanowień regulaminu, Strony zobowiązują się do rozwiązania ich na drodze polubownej. W przypadku gdyby starania te nie przyniosły rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd wybrany przez Kupującego.
Regulamin oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy są również dostępne na stronie sklepu internetowego, w formacie umożliwiającym pobranie ich przez Nabywcę.
Regulamin wszedł w życie w dniu 21 października 2014 roku.